News

ISO certification for Dinnissen Process Technology

Within the markets where Dinnissen operates, customers place high demands on process and technology knowhow and applied solutions from their suppliers. Dinnissen plays a leading role here and sets itself goals to safeguard this role. In addition to continuously innovating customer-centred products and solutions, Dinnissen has worked hard in recent months and achieved its goal of full ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 27001:2013 certification.

 

Quality

"As an organisation we’ve shown continued steady growth for years," says Operational Director Wouter Kuijpers. “This has convinced us that our success has resulted from customer focus, ongoing innovation and striving for quality." Among other things, this comes from the long-standing relationships that Dinnissen maintains with its customers. In the past, there were various reasons for not deciding to go for ISO 9001 certification. However, owing to the standard’s new ‘High Level Structure’ (HLS), now is the moment to demonstrate that the processes within Dinnissen meet the requirements of ISO 9001:2015. For existing and future customers, this certification will endorse the fact that quality and continuous innovation are fundamental to Dinnissen's DNA.

 

Environment

Dinnissen’s environmental management system is an important tool for formalising principles and monitoring progress. This way of working should lead to the organisation being raised to a higher level in the environmental field. Dinnissen sets a high priority on the environment. This is evidenced, inter alia, by the fact that an environmental management system has been set up in accordance with the requirements of the ISO 14001 standard. However, managing environmental risks and reducing environmental impact are not separate tasks; they form part of Dinnissen's day-to-day operations. This is why environmental management is integrated within the ‘High Level Structure’ quality management system.

 

Information security

The general sharing of information is playing an increasingly important role in our society. The expectations within Dinnissen are that information security will therefore become an increasingly important aspect, not only for our society but also for our business operations. The management of Dinnissen has chosen not to wait until it is forced to take measures by the market but to react pro-actively. "In order to demonstrate to stake holders such as customers, suppliers and employees that we take this very seriously, we have certified our information security management system in accordance with the requirements of ISO 27001: 2013," says Wouter Kuijpers.

 

Obviously, the Dinnissen organisation must continuously comply with statutory requirements, covenants and guidelines in the area of quality, environment and information security. However, Dinnissen goes one step further. "As an organisation we want to be and remain a reliable partner for all stake holders. The ISO certification will contribute to this end,” states Wouter Kuijpers.

 

About Dinnissen

Dinnissen Process Technology is the specialist in handling and processing bulk materials. Complete processes for the milling, sieving, weighing, mixing, dosing, drying, expanding, extruding, vacuum coating, packaging and transporting of powders, grains and granulates. Developed, tested and manufactured in-house. Dinnissen operates internationally with 180 employees and 70 years’ experience in bulk materials technology, machine development, processing, engineering, control, automation and service. We strive for innovation and market development, aimed at developing (custom-made) products for our customers, wherein the production is under our own management. Improving ergonomics, efficiency and hygiene play a key role in this. Dinnissen is active in the chemical, pharmaceutical, food, pet food, feed and aqua feed industry.

 ISO certificering voor Dinnissen Process Technology

Binnen de markten waarin Dinnissen opereert stellen klanten hoge eisen aan de proces- en technologiekennis en toegepaste oplossingen van hun toeleveranciers. Dinnissen speelt een leidende rol en stelt zichzelf doelstellingen om deze rol te kunnen waarborgen. Naast het continu innoveren van producten en oplossingen waarbij de klant centraal staat, heeft Dinnissen de laatste maanden hard gewerkt en haar doelstelling voor integrale certificering van ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 27001:2013 bereikt.

 

Kwaliteit

“Als organisatie maken wij al jaren een gestage groei door”, laat Operationeel Directeur Wouter Kuijpers weten. “Wij zijn ervan overtuigd dat het succes voortvloeit uit klantgerichtheid, voortdurende innovatie en streven naar kwaliteit.” Dit is onder meer af te leiden uit de jarenlange relaties die Dinnissen onderhoudt met haar klanten. In het verleden is er om diverse redenen nooit voor gekozen om over te gaan naar een ISO 9001 certificering. Door de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) van de normering is nu echter het moment gekomen om aan te tonen dat de processen binnen Dinnissen voldoen aan de gestelde eisen van ISO 9001:2015. Voor de bestaande en toekomstige klanten zal deze certificering onderschrijven dat kwaliteit en het continue verbeteren hiervan in het DNA van Dinnissen zit.

 

Milieu

Het milieumanagementsysteem van Dinnissen is een belangrijk instrument om uitgangspunten te formaliseren en de voortgang te bewaken. Deze werkwijze moet ertoe leiden dat de organisatie, op milieugebied naar een hoger niveau wordt getild. Dinnissen geeft een hoge prioriteit aan milieu. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een milieumanagementsysteem is opgezet conform de eisen van de norm ISO 14001. Het beheersen van milieurisico's en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering van Dinnissen. Daarom is het milieumanagement geïntegreerd binnen het ‘High Level Structure’ kwaliteit management systeem.

 

Informatiebeveiliging

Informatie delen in zijn algemeenheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. De verwachting binnen Dinnissen is dat informatiebeveiliging daarom een steeds belangrijker aspect gaat worden, niet alleen voor onze samenleving, maar ook in onze bedrijfsvoering. De directie van Dinnissen heeft ervoor gekozen niet te wachten tot zij door de markt gedwongen wordt tot het nemen van maatregelen, maar om hier proactief op te reageren. “Om aan te tonen naar belanghebbenden zoals klanten, leveranciers en medewerkers dat we dit uiterst serieus nemen, hebben we ons managementsysteem voor informatiebeveiliging laten certificeren conform de eisen van ISO 27001:2013”, aldus Wouter Kuijpers.

 

Vanzelfsprekend moet de Dinnissen organisatie blijvend voldoen aan wettelijke eisen, convenanten en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging. Dinnissen gaat echter een stap verder. “Als organisatie willen wij een betrouwbare partner zijn en blijven voor alle belanghebbenden. De ISO certificering zal hiertoe bijdragen”, aldus Wouter Kuijpers.

 

Over Dinnissen

Dinnissen Process Technology is dé specialist in de handling en processing van stortgoed. Complete processen voor het malen, zeven, wegen, mengen, doseren, drogen, expanderen, extruderen, vacuüm coaten, verpakken en transporteren van poeders, korrels en granulaten. Ontwikkelt, getest en vervaardigd in eigen huis. Dinnissen is internationaal actief met 180 medewerkers en 70 jaar ervaring in stortgoed technologie, machine ontwikkeling, processing, engineering, besturing, automatisering en service. Wij streven naar innovatie en markt ontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van producten(custom-made) voor onze klanten, waarbij wij de productie in eigen beheer hebben. Verbeteren van ergonomie, efficiency en hygiëne spelen daarin een belangrijke rol. Dinnissen is actief in de chemische, farmaceutische, food, pet food, feed en aqua feed industrie.

About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Monday December, 16
Nederlands English