Privacyverklaring Dinnissen

Klant- en leveranciersadministratie
Identiteit en contactgegevens
Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum
Telefoonnummer: 077 - 467 35 55
E-mailadres: powtech@dinnissen.nl

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Weet dat de persoonsgegevens die u Dinnissen verstrekt verzamelt en gebruikt worden om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) klanten als voor partijen bij wie Dinnissen zaken en/of diensten inkoopt. 

Bent u een (potentiële) klant van Dinnissen, dan worden uw gegevens gebruikt om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Dinnissen uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u Dinnissen geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat er aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering geven kan worden. 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat Dinnissen uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Dinnissen toeleveren of in opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt Dinnissen gebruik van externe serverruimte voor de back-up van (delen van) de verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de provider van serverruimte verstrekt.

Nieuwsbrieven

Als u regelmatig bij Dinnissen bestelt, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe producten/diensten. Dinnissen heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk u op de hoogte brengen van de producten en diensten. Elke keer dat Dinnissen u een nieuwsbrief stuurt, kunt u laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan elk nieuwsbrief.

Online Succes

Dinnissen gebruikt de software van Online Succes om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Dinnissen heeft. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een contactformulier.

Uw Online Succes profiel is uniek voor Dinnissen. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Dinnissen. U kunt ten alle tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Dit doet u via deze link: https://app.onlinesucces.nl/profile/request/

Tevens kunt u hieronder een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.

Mautic

Dinnissen gebruikt de software van Mautic en Mautic cookies om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de informatie die wij op de website of via marketingcampagnes verstrekken, kunnen verbeteren. Bezoekers die ervoor kiezen geen gebruik te maken van een website formulier of e-mail-link blijven anoniem.

Uw Mautic profiel is uniek voor Dinnissen. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Dinnissen. U kunt ten alle tijden uw Mautic profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Dit doet u via deze link:  https://dinnissen.effectycampaigns.com/preference-center 

Leadfeeder

Leadfeeder is een analytische dienst die gebaseerd is op Google Analytics-gegevens. Het geeft informatie over welke bedrijven de website bezoeken en suggereert mogelijke sales leads op basis van deze informatie. Wilt u meer informatie? Ga dan naar:  https://www.leadfeeder.com/privacy/ 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij Dinnissen heeft opgevraagd maar u geen klant bij Dinnissen geworden bent, dan worden uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderd, tenzij een langere termijn voor de verwezenlijking van de benoemde doeleinden noodzakelijk is. Ook indien Dinnissen een offerte van u heeft ontvangen, waarvan geen gebruikt is gemaakt, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd, conform hetzelfde criterium. Bent u wel klant bij Dinnissen geworden of Dinnissen bij u, dan worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Dinnissen verplicht is de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Dinnissen uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Dinnissen te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Dinnissen ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Dinnissen bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Dinnissen verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de directie van Dinnissen B.V., gevestigd aan de Horsterweg 66, 5975 NB te Sevenum, tel. nr. +31 (0)77 467 35 55 en e-mail: powtech@dinnissen.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met Dinnissen opnemen.  

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 28 april 2020.